„Risk – převážně biblický“:

Témata:   Biblická jména :                           Biblické události :

 Co nepatří do skupiny ?              Slova na – po -

 

Biblická jména :

 

10 b.  Jméno muže, který měl velikou sílu a nikdy si nedával stříhat vlasy

20 b.  Jméno druhého izraelského krále

30 b.  Jméno proroka, který nechtěl jít do Ninive

40 b.  Jméno královny, jejíž židovské jméno bylo Hadasa

50 b.  Jméno muže, jemuž zachránila život oslice

70 b.  Jak se jmenoval člověk, který se 7x ponořil do Jordánu a tak byl uzdraven z nemoci

 

Biblické události :

 

10.b  Co nabízel  Had Evě ?

a)      Když sní ovoce ze stromu poznání, dožije se dlouhého věku

b)      Když sní  ovoce ze stromu poznání, Adam jí bude mít mnohem více rád 

c)    Když sní ovoce ze stromu poznání, bude jako Bůh

 

20 b.  Před potopou bylo zachráněno :

a)      7 lidí

b)      4 lidi

c)      8 lidí

 

30 b.  Popiš desátou egyptskou pohromu

 

40 b.  Kde vzplanul oheň, přestože dříví i maso z býka bylo polito vodou ?

a)      Když si Izrael vytvořil zlaté tele a chtěl mu obětovat

b)      Před bojem s Pelištejci, na znamení vítězství

c)      Při Eliášově zápasu s Baalovými proroky

 

50 b.  Co chtěl boháč v pekle po Lazarovi ?

a)      Aby se za něho přimluvil u Abrahama

b)      Aby zašel za jeho bratry a varoval je

c)      Aby mu přinesl alespoň kousek chleba

 

70 b.   Co se stalo v noci před setkáním Jákoba s Ezauem ?

           

Co nepatří do skupiny ?                                          

 
10 b.  Mezi keře nepatří :           hopla

a)      Rybíz                          

b)      Šípek

c)      Petrklíč

 

20 b.  Mezi Izraelská města nepatří :

a)      Betlém

b)      Nazaret

c)      Jericho

d)      Oréb

 

30 b.  Mezi ty, kdo se ocitli v moři nepatří :

a)      apoštol Petr

b)      apoštol Pavel

c)      Jonáš

d)      Abraham

 

40 b.     Mezi izraelské krále nepatří :

a)      David

b)      Saul

c)      Jonatan

d)      Šalomoun

 

50 b.     Mezi ženy Abrahama, Izáka a Jákoba nepatří :

a)      Sára

b)      Lea

c)      Rebeka

d)      Dalila

 

70 b.      Mezi činy , které vykonal Pán Ježíš nepatří :

a)      Vzkříšení  Lazara

b)      Vzkříšení  syna naimské vdovy

c)      Vzkříšení Tabity

d)      Vzkříšení  dcery Jairovy

 

Slova na –po-

 

10 b     jedno z podobenství Pána Ježíše o po….. ukrytém v poli

20 b     někdo, kdo přináší zprávu: po….   

30 b     označení prvních dvanácti Ježíšových učedníků    .po….    

40 b     místo, které nebylo volné pro Josefa a Marii  …po..

50 b      častý úkol proroků, taky rodičů, učitelů, většinou to neradi slyšíme ..po……

70 b      něco, co se v jeruzalémském chrámu roztrhlo v předvečer velikonoc .po..

 

 

 

    Zpět